Vedtekter

Vedtekter fra 20. feb. 2019

( Klikk her for å laste ned PDF )

 

Vedtekter for LørenskogsportsSkyttere
Stiftet 1971
Gjeldende fra 20. februar 2019
Foreningen er tilsluttet Norges Jeger og Fiskeforbund og
Norges Skytterforbund
LSS er en ren skyteklubb

Formål:
Å ivareta medlemmenes interesser innen konkuranseskyting og trening
Å arbeide for korrekt bruk og forståelse av våpen basert på tilgjenglig kunnskap
Å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner
Å arbeide for å etablere lokale medlemsfoedeler
Arbeidet i foreningen skal bygge på NJFF og NSF sitt handlingsprogram

Definisjoner
LSS sine organer:

– LSS LørenskogsportsSkyttere
– NSF Norges Skytterforbund
– NJFF Norges Jeger og fiskeforbund
– Årsmøte LSS sitt høyeste organ
– Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det.
– Styret LSS sitt høyeste organ mellom årsmøtene
– Valgkomite Foretar anbefalinger til verv til styret
– Alminnelig flertall Mer enn 50 % av de avgitte stemmer
– 1/3 flertall Kvalifisert flertall

Medlemskap
Enhver person som er interessert i sportsskyting kan bli medlem av foreningen. Medlemmer forplikter seg til å ta imot valg til verv som blir bestemt av forening.
Medlemmer forplikter seg til å delta på dugnader og stille opp på banevakter.
Sidemedlemskap kan aksepteres.
Medlemskap kan tegnes av personer bosatt i Norge, betegnes som hovedmedlem

Personer som er ekskludert fra annen skyteforening tilsluttet NSF eller en annen forening
tilsluttet NJFF blir ikke akseptert som medlemmer i LSS.

• Foreningens medlemmer deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet.
• Medlemmene skal representere LSS ved skytestevner

Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen ut over det kalenderåret som kontingenten er betalt for. Medlemskapet fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende året. Et medlem som ønsker å avslutte sitt medlemskap, skal meddele dette skriftlig til NJFF innen 1. september året før medlemskapet skal opphøre.

Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på regelverket for konkurranseskyting, våpenloven eller under treningsskyting på annen måte ved sin adferd skader foreningen, kan suspenderes av styret for en tidsbegrenset periode og nektes adgang til å delta på treningsdager. Styret kan også nekte å ta opp personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte.

I svært alvorlige saker kan medlemmer av foreningen ekskluderes av styret. Vedkommende medlem som blir suspendert eller ekskludert har rett til å fremlegge sin sak for årsmøtet, som tar avgjørelse i saken med 1/3 flertall. Blir medlemmer ekskludert fra lokalforeninger, skal dette umiddelbart rapporteres inn til NJFF, NSF og fylkeslaget.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret.
Foreningen følger NJFF’s ordning med sentral innkreving av medlemskontingenten. Kontingentandelen til foreningen blir fastsatt av årsmøtet, og skal meddeles NJFF skriftlig innen 1. september.

Organisasjon

Foreningens ledende organer er:

a) Ordinært årsmøte

b) Ekstraordinært årsmøte

c) Styret


Møte og stemmerett

Alle LSS sine Hovedmedlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes for har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret minst to uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Saker avgjøres med alminnelig flertall bortsett fra de saker som disse vedtekter beskriver noe annet for. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende behandles:

1. Konstituering av møtet
– Godkjenning av innkalling
– Godkjenning av dagsorden
– Godkjenning av forretningsorden
– Valg av ordstyrer
– Valg av sekretær
– Valg av tellekorps
– Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
2. Årsmelding fra siste kalenderår
3. Revidert regnskap fra siste kalenderår
4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett
7. Foreningens kontingentandel
8. Valg av styre
9. Valg av valgkomite på 3 medlemmer
10. Valg av to revisorer med en vararepresentant
11. Eventuell utnevning av æresmedlemmer
12. Eventuelt forslag om vedtektsendringer

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.

Dersom ikke noe annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Valgene bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemming.

Ingen tilstedeværende har mer enn 1 stemme. Foreningens styre har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap.

Inntil to representanter fra NJFFs sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være tilstede på årsmøtet med talerett.

Årsmøtets oppgaver er:
• Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
• Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
• Behandle styrets årsberetning
• Godkjenne regnskap med revisors beretning.
• Godkjenne budsjett for neste år
• Opprette og nedlegge utvalg
• Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til de rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent
• Vedta instruks for utvalg og komiteer som oppnevnes av årsmøtet
• Velge:
▪ Leder for 2 år
▪ 4 styremedlemmer for 2 år
▪ 2 varamedlemmer til styret for 1 år
▪ Revisor med vararevisor for 2 år
▪ Valgkomite med 2 medlemmer, samt 1 vararepresentant
▪ Kun saker på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever dette.

Ekstraordinært årsmøte avholdes innen 6 uker etter vedtak om dette er fattet.
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 4 ukers varsel, sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles.
Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.
Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Styret

Foreninger ledes av et styre på ulikt antall medlemmer som sammen med 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge, skal velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Leder, kassererog 1. styremedlem står på valg samtidig, mens nestleder, sekretær og øvrige styremedlemmer er på valg de øvrige år.
Styret er:

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
2 Styremedlemmer
2 varamedlemmer

Styremøte blir holdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter. Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall. Ved like stemmetall er forslag forkastet. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.

Styrets oppgaver

Styret skal:

1. Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.

2. Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen.

2. Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste
kalenderåret, revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag. Terminfestet skytestevner – treningsdager, dameskyting, klubbmesterskap, Høstreffen, Losbyjegeren osv

3. Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til forbundsstyret i NJFF.

5. Sende årsmelding, ajourført liste over tillitsvalgte og regnskap til NJFF og forbundets fylkesorganisasjon innen 31. mars hvert år.

6. Nedsette utvalg etter behov, og utarbeide instrukser for disse.

7. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte.

8. Ivareta foreningens arkiv.

9. For øvrig sørge for at foreningen drives på en aktiv og god måte for å nå målsettingene.

10. Styret kan påskjønne medlemmer som har ytet klubben store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt.

Økonomi

LSS er registrert i Brønnøysund og er regnskaps og revisjonspliktig, skal føre et nøye regnskap og gjennomføre revisjoner for å vise økonomisk status i klubben.

• Bankkonti skal være knyttet til LSS og disponeres av kasserer
• Til hvert styremøte skal det legges frem status for siste periode
• Alle skytestevner, årsmøter, konferanser etc. defineres som enkeltprosjekter og regnskapsføres som dette

Budsjettene skal være realistiske, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv kapital.
På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.
Til vært styremøte skal det legges frem status for siste periode.
Foreningen dekker reiseutgifter og eventuelt andre kostnader for dets styremedlemmer og andre personer som blir påført i foreningens tjeneste

Årsmøtevalgte verv/komiteer

Valgkomite
Valgkomiteen består av en Leder og et medlem, samt et varamedlem. Funksjonstiden er 3 år.

Leder har ansvar for komiteens arbeid.

Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte og må godkjennes av NJFF.

UTMELDING FRA NJFF

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter.

Utmelding av NJFF skal gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak må meddeles forbundet innen 1. september i året før utmelding.

OPPLØSING AV FORENINGEN

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av foreningen, skal styret behandle dette som fastsatt for vedtektsendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen tilfaller LSS sine midler et formål bestemt av årsmøtet.